نانو ذرات

خدمات مربوط به نانوذرات


ما خدمات گوناگونی در ارتباط با تولید، اصلاح و شناسایی نانوذرات بر اساس ذرات موجود در خط تولید و ذرات مورد نظر مشتریان و روش های آنالیز ارائه می دهیم.

توسعه و تولید انواع نانو ذرات سفارشی
ما بر اساس خط تولید و تکنولوژی های موجود، توسعه و تولید مداوم نانوذره های خاص وسفارشی مشتری را انجام خواهیم داد. خواص مربوط به محصول خاص مورد نظر مشتری شامل: ساختار ذره (جنس ذره)، عامل دار کردن ذره ( گروه های عاملی، رنگ، آنتی بادی و سایر نشانگرهای زیستی) و ترکیب سازی (غلظت، بافر، پایدار کننده و سایر افزودنی ها) می باشد.
تعیین مشخصات و روش های تولید محصول نهایی به طور معمول در یک توافق دوجانبه انجام خواهند شد.


طراحی سطح نانوذرات سفارشی
اصلاح سطح ذرات- در صورت تقاضای مشتری- بر اساس تکنولوژی موجود انجام می شود.بر اساس ساختار یک ذره¬ی خاص، اصلاح سطح ذره میتواند توسط تکنیک های متنوعی انجام شود (پلیمریزاسیون، تراکم و ...).

اتصال آنتی بادی، پروتئین، اسید فولیک و سایر مولکول ها
ما قادر به اتصال مولکول های زیستی و سایر مولکول های هدف با کاربرد مشابه به نانوذرات خود و یا نانوذرات شماهستیم.